Общи условия

Раздел I: Общи положения
  1. Настоящите общи условия имат за цел да уреждат отношенията между „Никсимо” ЕООД и всички потребители на https://www.niximo.bg/.

1.1 Ползвайки сайта, потребителят приема настоящите общи условия, които са достъпни на https:/www.niximo.bg/. С изключение на линка, който сочи към тези общи условия, потребителят изрично и безусловно се съгласява с тях, като кликне върху който и да е линк, бутон или приложение на сайта.

Ние сме на разположение, за да отговорим на въпроси и да помогнем на потребителите ни да разберат и да използват правилно условията за ползване на сайта.

1.2 Никсимо ЕООД е дружество с ограничена отговорност, регистрирано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 205477406. Нашето седалище и адрес на управление се намират в ж.к. Хаджи Димитър 103 в София. За целите на тези Общи условия Никсимо ЕООД ще бъде наричано по-долу „Дружеството“.

1.3 Лицата, които използват сайта на https://www.niximo.bg/ са потребители, ползващи функционалностите на сайта и се считат за потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите. В текста те ще бъдат наричани „потребители“ или „ползватели“.

1.4 Под „Сайт“ разбираме уебсайта, на който можете да получите достъп чрез адреса https://www.niximo.bg/.

 Раздел II: Общи условия за ползване на сайта на niximo.bg

2.По-долу са посочени условията на споразумението между Вас и компанията „Никсимо“ ЕООД. Като достъпвате, преглеждате и/или използвате този уебсайт, Вие автоматично потвърждавате, че сте прочели, разбрали и се съгласявате да бъдете обвързани от тези условия, както и да спазвате всички законови и други разпоредби, които са приложими. Ако не сте съгласни с тези условия, моля не използвайте този уебсайт.

2.1 Всички изображения, текстове, Flash анимации и други материали са със запазени права и са предназначени само за лична употреба. Копирането, съхраняването и публикуването на откъси от сайта е разрешено само и единствено с писмено разрешение от нас.

2.2 Този уебсайт може да съдържа информация за други бележки за собственост и за авторски права, като трябва да спазвате и изпълнявате условията, посочени в тези бележки. Информацията в този уебсайт може да съдържа технически неточности или грешки в печатните материали.

2.3 Никсимо ЕООД може да променя или актуализира информацията в уебсайта без предизвестие. Всички подобрения и / или изменения на продуктите и програмите, описани в тази информация, могат да бъдат направени по всяко време от Никсимо ЕООД и без предизвестие.

2.4 Възможно е електронните изображения да бъдат илюстративни или да има разлики в нюансите на цветовете. Niximo.bg не носи отговорност за точността на предоставената информация и изображения. Получателят използва тази информация на свой риск и отговорност.

2.5 Важно е за нас да подчертаем, че ние от Niximo.bg спазваме строги правила за защита на личните данни, в съответствие с Закона за защита на личните данни. Предоставените от вас лични данни ще бъдат използвани единствено и само за целите на подобряване на нашите услуги. Можете да бъдете уверени, че вашите данни са в безопасност при нас.

2.6 Ние от Niximo.bg не носим отговорност за съдържанието на уеб сайтове, до които може да достигнете чрез нашия сайт, дори ако на тези сайтове се появява логото на Niximo.bg. Моля, имайте предвид, че тези сайтове са независими от нашия и ние нямаме контрол върху тяхното съдържание. Свързването на друг уеб сайт с сайта ни не означава, че Никсимо ЕООД подкрепя или поема отговорност за съдържанието или употребата на такъв сайт. Моля, бъдете внимателни при посещаване на други сайтове и винаги проверявайте техните условия за ползване и политики за защита на личните данни.

2.7 Никсимо ЕООД не носи отговорност за каквито и да е щети, които могат да възникнат при използването на този сайт или на свързани с него уеб сайтове. Тези щети могат да бъдат преки, непреки, специални или последващи, включително, но не само ограничено до, загуба на програми, прекъсване на дейността или загуба на данни. Никсимо ЕООД не носи отговорност за такива щети, дори ако е уведомен за възможността от тяхното възникване, и това е в пълно съответствие с приложимите закони.

2.8 Въпреки че Niximo.bg не предоставя лицензи за авторски права, патенти или други права върху интелектуална собственост, дизайнът, структурата и съдържанието на сайта са предмет на авторско право и подлежат на закрила от закона. Правото да ги използват е изключително за НИКСИМО ЕООД. Потребителите могат да отпечатват отделни страници, изображения, лога и други елементи от сайта, при условие, че запазват идентификационните авторски знаци, търговски марки и други.

2.9 НИКСИМО ЕООД има право по всяко време да преразглежда тези условия, като актуализира това съобщение. Използвайки този уеб сайт, Вие се съгласявате да бъдете обвързани с всички направени промени, като сте задължени да посещавате тази страница периодично, за да бъдете запознати с текущите условия.

Инвестирайте в здравето си, спестете от сметките си за отопление и изпитайте комфорта на живот при перфектната температура през цялата година!

Niximo.bg - Виждате разликата!